ສຳນັກງານໃຫຍ່

127/07 ຖະໜົນຫັດສະດີ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປປ ລາວ
ໂທ :  +85621 250 388, +85621 250 420
ແຟັກ :  +85621 250 479
enquiry@biclaos.com

ສາຂາໄຊເສດຖາ

B5-B6, ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນຳຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ໂທ :  +856 21 419 018, +856 21 419 019
ແຟັກ :  +856 21 419 017
enquiry@biclaos.com

ສາຂາຈຳປາສັກ

121-22, ຖະໜົນສາລາຂຽວ - ດົງຈອງ, ບ້ານໂພນກຸງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ
ໂທ :  +856 31 255188-89
ແຟັກ :  +856 31 255190
enquiry@biclaos.com

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ


Copyright © 2018 BIC Bank Lao Co.,Ltd