ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ 8,779 8,823
ບາດ 290.43 292.60
ວັນທີ :  19-10-2019  
  ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89% 1,25% 1,25%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 3,50% 3,50%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 4,50% 4,50%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 6,00% 6,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 6,50% 6,50%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 7,00% 7,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% - -
Copyright © 2018 BIC Bank Lao Co.,Ltd